Kontakt z akcjonariuszami

▷ Simpleday > Kontakt z akcjonariuszami

Zarząd Simple Day S.A. z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000928563 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 KSH i art. 402 § 1 KSH w związku z § 9 ust. 2.-4. i 9. Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („WZA”) na dzień 30 maja 2022 r., na godz. 11:00, w Warszawie w siedzibie Kancelarii Grabalski, Kempiński i Wspólnicy sp.k. przy ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie WZA;

2. Wybór Przewodniczącego WZA;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad;

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021;

9. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021;

10. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku;

11. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku;

12. Wolne wnioski;

13. Zamknięcie obrad WZA.